Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/language.php on line 87
emarket
Jesteś tutaj: Strona główna » Kontakt
 

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1863

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1865

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1863

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1865

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1863

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1865

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1863

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1865

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1863

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1865

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1863

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1865

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1863

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/users/myecolife_sklep/public_html/_zakupy/includes/classes/seo.class.php on line 1865

Zapraszamy do grupy MyEcolife i BioBazar na facebooku! BioBazar - pierwszy ekologiczny targ w Warszawie - Żelazna 51/53! Ponad 1000 produktów certyfikowanych od różnych dostawców, w tym MyEcolife!
 
Zapraszamy do grupy MyEcolife i BioBazar na facebooku! BioBazar - pierwszy ekologiczny targ w Warszawie - Żelazna 51/53! Ponad 1000 produktów certyfikowanych od różnych dostawców, w tym MyEcolife!
Regulamin

Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym MyEcolife. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.1. Sprzedawcy - rozumie się przez to spółkę MyEcolife sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307724 NIP 527-257-50-59, REGON 141434539, kapitał zakładowy w kwocie 550 000 PLN w całości opłacony.

1.2. Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

1.3. Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym. Organizator zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

1.5. Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

1.6. Dostawcy - należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

1.7. Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

1.8. Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej.

1.9. Placówce Handlowej Sprzedawcy - należy przez to rozumieć placówki handlowe prowadzone przez Sprzedawcę pod nazwą handlową "MyEcolife".

2. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

5. Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu.

1.2. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer PC;

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

c. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);

d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

f. aktywne konto e-mail.

1.3.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

1.4. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

1.5. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

1.6. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

2.1. Po złożeniu Zamówienia i uiszczeniu opłaty należności, Zamawiający otrzymuje e-mail z informacją o otrzymaniu płatności i sposobie oraz dacie doręczenia przesyłki.

2.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,

b. za które nie ma potwierdzenia płatności.

c. składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

4.1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się zgodnie z zasadami punkt IV.

4.2.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

5. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na tejże stronie Sklepu.

6.1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

6.2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny, lub faktura VAT, jeżeli Zamawiający podał niezbędne dane do jej wystawienia). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

6.3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

6.5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

7.1.W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia.

7.2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

7.3. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry w przypadku wyboru przez Zamawiającego opcji zapłaty przelewem bankowym lub kartą kredytową, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy. Realizacja takiego Zamówienia nastąpi dopiero po uznaniu przez system Sklepu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą dopłaty.

8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostawy Towaru.

III. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pomocą Poczty Polskiej.

2. Zamawiający nie może dokonać zmiany terminu i miejsca realizacji Zamówienia wybranych w formularzu Zamówienia.

3. Przy dostawie Towaru Zamawiający powinien sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór Zamówienia.

IV. Prawo odstąpienia od umowy

1.1. Zgodnie z art. 10 ustawy niektórych dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Zamawiający przesyła wówczas na adres Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zwracany Towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszt odesłania Towaru przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi.

1.2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1.1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu cenę sprzedaży w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania Towaru.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1.1 ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

V. Reklamacja towaru

1. Reklamacja może być składana zgodnie z przepisami prawa.

W przypadku odkrycia towarów przeterminowanych bardzo prosimy o kontakt z biurem MyEcolife sp. z o.o. - towary zostaną wymienione. Dane teleadresowe znajdują się na stronie www.myecolife.pl.

2. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

VI. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub innymi przyczynami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa.

VII. Ochrona danych osobowych

1.Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem realizacji Zamówienia, ale nie wyrażenie zgody pozbawia Zamawiającego możliwości otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez Sprzedawcę, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w Sklepie oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

dla zarejestrowanych klientów
Kontynuuj
Aktulana siedziba MyEcolife
Informujemy, że obecnie siedziba MyEcolife mieści się pod adresem: MyEcolife Sp. z o.o. ul. Żelazna 51/53 00-841 Warszawa tel. 22 620 09 18
więcej >>
Informacja organizacyjna
Informujemy, że do środy 18 maja trwają przenosiny naszego biura. W razie kontaktu prosimy o kontakt mejlowy. Telefony biurowe do środy 18 maja nie d
więcej >>